Skip to main content

Zoekbalk J4

TopCare

In Nederland verwachten we uitstekende zorg voor kwetsbare patiënten. Meestal is die zorg ook inderdaad heel goed. Maar het kan nog veel beter. Zoals voor mevrouw Pieterse, die door de ziekte van Huntington niet meer voor zichzelf kan zorgen. Zij wordt verpleegd in een Topcare-expertisecentrum waar de behandelaren en verzorgenden gespecialiseerd zijn in Huntington. Zij doen mee met onderzoek, bijvoorbeeld naar slikstoornissen. En daar heeft mevrouw Pieterse wat aan, want zo kan zij langer zelfstandig blijven eten. Topcare is daarmee de wind in de zeilen voor betere zorg en behandeling.

Topcare-expertisecentra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling door onderzoek en samenwerking met universiteiten en hogescholen. Er ontstaat een onderzoekscultuur waarin professionals samenwerken, en samen blijven leren. Zo wordt er onder meer veel onderzoek gedaan naar de beste vormen van geriatrische revalidatiezorg (GRZ), zodat mensen weer zo snel mogelijk naar huis kunnen. Maar ook bijvoorbeeld naar nieuwe methodieken voor de begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov.

Topcare heeft een aantal scherp geformuleerde opgesteld waaraan een Topcare-expertisecentrum moet voldoen. Na een zorgvuldige visitatie kunnen centra zo een Topcare-predicaat ontvangen.

Meer informatie TopCare


TopCare-predicaat

QuaRijn heeft de ambitie om een Topcare predicaat te behalen voor de GRZ binnen 2 of 3 jaar. Met dit uitdagende traject zijn we gestart in het najaar van 2020.

Topcare expertise centra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling door onderzoek en samenwerking met universiteiten en hogescholen. Er ontstaat een onderzoekscultuur waarin professionals samenwerken, en blijven leren. De kennis die wordt opgedaan wordt gedeeld met de samenwerkingspartners van de keten. QuaRijn wordt ten aanzien van de GRZ een organisatie, die te vergelijken is met de academische zorg binnen CURE, waarbij het ontwikkelen en delen van kennis speerpunten zijn en waar nieuwe inzichten op de werkvloer worden ingezet.  

Om een predicaat te behalen, zal QuaRijn moeten voldoen aan scherp geformuleerde criteria die zijn opgesteld door Topcare. Topcare is een landelijke instelling die de ambitie heeft om de zorg in verpleeghuizen te optimaliseren door meer wetenschappelijk onderzoek en het delen van kennis. Het streven is om eind 2022 of in 2023 dit predicaat te behalen!

Op 1 november 2021 is een belangrijke mijlpaal behaald: de visitatie commissie vanuit TopCare was te gast voor de 1e proefvisitatie. De conclusie is dat we op de goede weg zijn om het TopCare predicaat te gaan behalen. De basis is gelegd en er staat veel in de steigers om gerealiseerd te worden! Het vertrouwen is er en daar zijn wij trots op! Komend jaar gaan we met veel energie verder werken aan o.a. het intensiveren van onderzoek, het leerklimaat en de samenwerking met netwerkpartners passend bij de ambities van QuaRijn!

Thema's Topcare

Er zijn een aantal werkgroepen en zij houden zich bezig met verschillende thema’s. Dit zijn ‘expertise en deskundigheid’, ‘ontwikkelen en leren’ en ‘verrichten van onderzoek’. 

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit Nicolet Groen (Interim manager KBC), Ben Hofstee (manager GRZ), Alette Siereveld (GRZ-verpleegkundige), Marjolein de Voort (GRZ-verpleegkundige), Bianca van Gameren (GRZ -verpleegkundige), Sandra Scherpenhuizen (SO), Bianca Niels Jongejan (PA) en Krista van Riel (GRZconsulent). Zij zijn in 2020 gestart met de voorbereidingen. Zo hebben zij bijvoorbeeld met een aantal GRZ-zorgaanbieders verspreid door Nederland gesproken die dit predicaat gehaald hebben of daarmee bezig zijn. Ook hebben zij een projectplan en planning opgesteld.

Revalideren met behulp van slimme apparaten

Fotobijschrift: Niels Jongejan ziet toe op de kwaliteit in het Zonnehuis: collegialiteit, professionele zorg en vlot herstel inclusief nazorg.

Het Zonnehuis stelt patiënt centraal

Een gloednieuw gebouw met hypermoderne apparatuur waar revalidanten op hun kamer via een ‘smart screen’ hun eigen dossier kunnen inzien, zelf oefeningen doen met behulp van filmpjes en ook nog kunnen skypen met thuis. Het klinkt als een droom voor Niels Jongejan physician assistant ouderengeneeskunde, maar als het aan hem en zijn collega’s ligt, staat het echt te gebeuren. In maart wordt het nieuwe Revalidatiecentrum Het Zonnehuis in gebruik genomen. Een stimulerende omgeving om te herstellen na een operatie, aandoening, ziekte of beroerte. Aan de hand van een behandelplan op maat, dat gericht is op zelfredzaamheid, begeleidt een team aan specialisten de patiënt om in zo kort mogelijke tijd weer veilig thuis te kunnen wonen.

Niels Jongejan is stafarts wijk- en revalidatie. Als medisch adviseur van directeur revalidatie Henriet Groenendijk, ziet hij toe op de kwaliteit van de zorg in het Zonnehuis en zijn afdeling cardiologische revalidatie. Bedoeld voor mensen die een hartinfarct hebben gehad of een grote hartoperatie hebben ondergaan en veel nevenfactoren hebben die het revalideren beperken. ,,Met name bij cardiologische revalidatie zien we dat er meerdere disciplines betrokken zijn om het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen”, legt Niels Jongejan uit. Denk hierbij aan specialismen als fysiotherapie, ergotherapie of diëtetiek. Zelfs voor iemand met een relatief simpel probleem kan revalidatie noodzaak zijn. Bijvoorbeeld als die patiënt ook hart- of longproblemen heeft of wonden die niet willen genezen. Het Zonnehuis is gespecialiseerd in deze ingewikkelde combinatie van zorg.

Jongejan: ,,Uit onderzoek blijkt dat revalidatie vóór de operatie zorgt voor sneller herstel erna en  mensen sneller naar huis kunnen”. Helaas werkt het in de praktijk nog niet zo, maar Jongejan ziet het als ideaal plaatje dat een patiënt op maandag wordt opgenomen, drie dagen intensieve begeleiding krijgt in het Zonnehuis, op woensdag geopereerd wordt en op vrijdag weer terugkomt. Nu nog toekomstmuziek die realiteit kan worden als de zorgverzekeraars daar ook de baten van inzien.

Overigens ziet de revalidatiearts ook een groei in ziekenhuisverlengde zorg. ,,Wij krijgen meer hoog complexe patiënten en dat vraagt om technische handelingen”. Jongejan voelt dat de druk vanuit de ziekenhuizen toeneemt. ,,Wij kunnen als revalidatiecentrum een belangrijke rol spelen in het vrijmaken van ziekenhuisbedden door patiënten eerder over te nemen”. Juist in het Zonnehuis zijn deze patiënten in goede handen.

Het Zonnehuis is hard op weg om het Topcare predicaat te behalen, door onder andere het verzorgen van onderwijs en het doen van onderzoek. Jongejan is zelf promovendus aan UMCU binnen de cardio-geriatrie. Vanuit die intensieve samenwerking ontstaat een heel mooi netwerk van beweeg- en revalidatiezorg. Een keten van ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, casemanagers en mantelzorgers. Topcare verbindt al die kopstukken en zorgt ervoor dat die kwaliteit overal hetzelfde is en dus geborgd wordt. Het Zonnehuis is niet alleen een hoogstandje van deze tijd, maar vooral een hele fijne plek om te werken aan je herstel.

Vijf lopende onderzoeken op de GRZ

1. Valangst/risico: Rudy Vernooij

Er zijn instrumenten om valangst te meten. Onderzocht is of deze instrumenten aansloten bij de kwetsbare doelgroep. Dit onderzoek voerde Rudy Vernooij uit en samen met de UNO. Het resultaat was dat de huidige vragenlijst niet geschikt is voor de geriatrische doelgroep. Het advies is om een nieuwe vragenlijst te ontwikkelingen. Deze vraag staat uit bij het UMCU en de HU.

Tijdslijn: Afwachtend van de reactie van de HU, verwachten we een nieuwe instroom van september-december 2022.

→ Bijlage: Het meten van valangst bij kwetsbare geriatrische revalidanten: literatuur- en vragenlijstonderzoek.

2. Pumpfit: Merel den Hertog

Om het onnodig spier- en gewichtsverlies tegen te gaan is een multidisciplinaire methode ontwikkeld. Diëtist, fysiotherapeut (en/of arts) zetten een eiwitrijk dieet in, met intensieve fitness. Hypothese is dat dit een positief effect heeft op de spieropbouw. Het idee is om potentiële patiënten, voor opname bij de GRZ, te includeren, zodat zij goed voorbereid zijn op de revalidatie en na opname in het Pumpfit programma te behouden voor een sneller herstel.

Tijdslijn: Medio 2022 is QuaRijn van start gegaan met dit onderzoek. Een primair gedragen onderzoek voor in d ewijk ter preventie van sarcopenie. Echter zien we een enorme bijdrage en ook patient compliance, zodra patienten al binnen de geriatrische revalidatie hiermee van start gaan. Zo wordt de inclusie hiermee gestimuleerd, en blijft er ook een grote continuiteit in de thuissituatie bestaan.

De verwachting is dat eind 2023 de eerste resultaten worden bekeken.

3. Laat het lopend buffet goed lopen: Rudy Vernooij

Laat het lopend buffet goed lopen is een project waarbij patiënten tijdens hun verblijf zoveel mogelijk worden gemobiliseerd om het herstel te bespoedigen. Onder het motto: ‘Alles is revalidatie’, worden patiënten ‘gestimuleerd’ om in beweging te zijn. De bedoeling is patienten zoveel mogelijk voor te bereiden op de thuissituatie. De mate van bewegen wordt gemonitord. Het project wordt met het lectoraat uitgewerkt, waarbij de verwachting is dat dit in 2023 van start gaat. Een medewerker van QuaRijn wordt kartrekker. Een subsidieaanvraag wordt momenteel voorbereid.

Tijdslijn: Inmiddels is het lectoraat van Cindy Veenhof actief betrokken in de samenwerking met QuaRijn. Dit project sluit mooi aan bij het verder optimaliseren van het revalidatieklimaat, waarin revalidant, zorgverlener maar ook mantelzorger wordt betrokken. De verwachting is dat we hierin de eerste lokale opzet van het onderzoekprotocol verder hebben opgezet begin 2023. Medio 2023 zullen de eerste participanten deelnemen.

4. Mantelzorg participatie: Esmee Hak

In een ‘pilot’ is de rol van mantelzorger uitgewerkt. Welk effect heeft de mantelzorger op het revalidatieproces en hoe kan de mantelzorger bijdragen aan het stimuleren van het revalidatieklimaat. Een prachtige pilot, die ook onder begeleiding van het lectoraat wordt uitgewerkt.

Tijdslijn: In een eerdere pilot, verzorg door de Topcare scholing aan zowel QuaRijn als Zorgspectrum deelnemers (train de trainer) werden medio 2022 de resultaten gepresenteerd aan beide organisaties. Een uitkomst die de hypothese versterkt, waarbij betrekken van mantelzorgers en zorgverleners mogelijk een gunstig effect hebben in het revalidatie traject. Een onderzoek wat hiermee ook vragen oproept wat voor effect dit heeft op de effectiviteit van de behandelingen, ligduur en behandelintensiteit. Om dit onderzoek meer toe te spitsen op de verschillende doelgroepen, diagnose groepen en patienten populaties, zouden we deze groter willen optuigen. Zodra QuaRijn in beweging is, zal ook dit onderzoek een herintrede krijgen, waarin het onderzoeksprotocol wordt aangepast, en meer onderzoeksdata (baseline karakteristieken) worden verzameld. De verwachting is dat dit eind 2023-begin 2024 zal starten

5. Promotieonderzoek naar onderliggend cardiologisch lijden: Niels Jongejan

De hypothese is dat revalidanten last hebben van hartfalen waardoor revalidatie stagneert. in het onderzoek komt de vraag centraal te staan of een echografie bijdraagt aan de versnelling van de behandeling en het herstel van de patiënt.


Vragen?

Service Bureau helpt u bij het maken van afspraken met uw behandelaar. Zij geven u algemene informatie over de verschillende therapieën en de werkwijze van het Kennis en BehandelCentrum.

Service Bureau

085 488 99 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ma t/m vrijdag: 8:30 – 17:00 uur

TopCare Video's