Skip to main content

Zoekbalk J4

Gezamenlijke erkenning van de kwaliteit van nieuwe medewerkers 

QuaRijn, Accolade Zorg, Silverein en Beweging 3.0 zetten zich gezamenlijk in voor kwaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers door het verlagen van drempels voor hun inzet. Bevoegde en bekwame medewerkers die van baan wisselen tussen de zorgorganisaties, worden erkend in hun afgetoetste kwaliteiten van de organisatie waar zij vandaan komen. Dat staat in de samenwerkingsovereenkomst Bekwaam & bevoegd in de VVT: Gezamenlijke erkenning van de kwaliteit van nieuwe medewerkers.

Deze ambitie heeft ertoe geleid dat de samenwerkende opleidingsadviseurs hun kwaliteitskaders hebben vergeleken en formuleerden zij samen de onderstaande uitgangspunten voor de onderlinge erkenning van bekwaam en bevoegdheden: 

  1. Het gezamenlijk erkennen van bevoegd- en bekwaamheden houdt in dat medewerkers niet opnieuw afgetoetst hoeven te worden bij het verwisselen van baan tussen betrokken zorginstellingen. 
  2. De nieuwe medewerker overlegt een uitdraai uit het Leermanagement Systeem of een schriftelijke verklaring van de bekwaamheden dat erkend is als onderlinge waarborging. 
  3. Als de medewerker bekwaam is maakt dit bij de ontwikkeling naar ‘bekwaam is bevoegd is inzetbaar’ de medewerker bevoegd om de taak of handeling uit te voeren. 
  4. De werkgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en het faciliteren van medewerkers om hun deskundigheid op orde te houden. Dit ondersteunt de ontwikkeling naar ‘bekwaam is bevoegd is inzetbaar’. 
  5. Nieuwe medewerkers dienen voor definitieve borging hun bekwaamheden en handelingen 1x gezamenlijk uit te voeren met een bekwame collega. Zodat de nieuwe medewerkers goed ingewerkt zijn in de werkwijze van de nieuwe organisatie
  6. Betrokken partijen verklaren dat de bekwaamheden van medewerkers conform de protocollen van elke instelling zijn gerealiseerd.